Alla nyheter

Fond i fokus: BlackRock

Yingying Chang
Yingying Chang
2021-08-30

BlackRock är ett av världens ledande fondbolag och förvaltar tillgångar för såväl institutionella kunder som individuella investerare inom aktiv förvaltning, index och börshandlade fonder. Vi har träffat Elisabeth Sterner, ansvarig för segmentet iShares & Wealth på BlackRock i Norden, för att prata om investeringar inom megatrender och hållbarhet.

Hej Elisabeth! I media hör vi ofta om så kallade ”megatrender”, kan du förklara vad ”megatrender” betyder för BlackRock?

Megatrender är långsiktiga, globala strukturella förändringar som ofta inte bara påverkar enskilda bolag eller branscher, utan hela samhället. Megatrender är paradigmskiften som har förmågan att förändra befintliga system, till skillnad från kortsiktiga cykliska teman. Dessa skiften är så pass kraftfulla att de har potential att förändra ekonomin och hela branscher i grunden.

Vilka megatrender anser BlackRock vara de viktigaste att ha koll på just nu?

På BlackRock har vi identifierat fem megatrender som vi fokuserar på. Dessa är teknologiska genombrott, demografi och sociala förändringar, snabb urbanisering, klimatförändringar & resursbrist samt en ny global välfärd. Samtliga megatrender erbjuder en unik potential inriktat på ett specifikt segment.

Teknisk utveckling definieras som den utveckling som sker inom teknik som leder till exponentiella framsteg, både för bolag inom teknologisektorn, men även för utvecklingen inom många andra branscher som kan utnyttja ny teknologi. Inom demografi och sociala förändringar, tittar vi på faktorer som exempelvis en längre livslängd och en modernare/hälsosammare livsstil kommer att förändra framtida behov inom bland annat hälsovård och läkemedel eller våra konsumtionsvanor, medan snabb urbanisering syftar till den pågående och fortsatta inflyttningen till storstäder och tätorter, som i sin tur kommer att kräva såväl nya affärsmodeller som investeringar i ny infrastruktur. Megatrenden klimatförändringar & resursbrist, påverkar många branscher i grunden men särskilt energibranschen med en snabbt ökande efterfrågan på renare och grönare energi och för trenden en ny global välfärd, ser vi potential i expansionen av en ny generation välbärgade konsumenter. Detta framförallt i Asien/Kina och på marknader som i dag klassas som tillväxtmarknader.

Har BlackRock sett att megatrenderna förändrats under pandemiåret 2020 och är det i så fall någon av dessa som påverkats mer eller mindre?

En tydlig förändring är att pandemin har accelererat förändringen mot hållbarhet. I Norden har hållbarhet under en längre period varit en viktig faktor i investerares portföljer men under pandemin ökade fokus på detta ytterligare och det har växt fram ett stort intresse på inte bara europeisk utan även global nivå.  När det gäller koppling till megatrenderna ser vi att detta är en utveckling som speciellt är positiv för att begränsa klimatförändringar och resursbrist då flera investerare ser till hur man kan bidra gentemot exempelvis klimatmål som Paris-avtalet genom sin investeringsportfölj.

Som du nämnde tidigare har era nordiska klienter ett stort intresse för hållbarhetsfrågor, hur arbetar ni med hållbarhet i dag?

BlackRocks mål är att hjälpa allt fler människor att uppnå finansiellt välmående och som en av världens ledande kapitalförvaltare har vi både möjlighet och känner ett stort ansvar för att ha en kontinuerlig dialog med de företag som vi investerar i. Genom vårt engagemang i bolagen vi investerar i kan vi på ett konstruktivt sätt bidra till att bevara kundernas intressen. Vi ser att våra dialoger med bolag kan påverka sättet företagen agerar på för att leverera en långsiktig och hållbar tillväxt för våra kunder.

BlackRock fokuserar på att ge det bästa långsiktiga resultatet för våra kunder och där spelar hållbarhet en viktig roll. Det innebär att vi ställer krav på långsiktighet inom miljö, sociala faktorer och bolagsstyrningsfrågor. Det här är faktorer som har reella och kvantifierbara effekter för investerare samt våra medarbetare och de samhällen som vi och våra kunder lever och verkar i.

Er VD Larry Fink har tidigare uttalat sig om BlackRocks övertygelse om att klimatrisk är en investeringsrisk och att portföljer som har ett integrerat hållbarhets- och klimattänk kan ge en bättre riskjusterad avkastning. Varför är det viktigt att hållbara investeringar utgör basen i kundernas portföljer?

Konsekvenserna av klimatförändringarna, är en av de största utmaningarna vi ställts inför i mänsklighetens historia vilket innebär stora konsekvenser inte enbart för investerare. Att uppnå målet för ”net zero” när det gäller koldioxidutsläpp till 2050 är avgörande för att vi ska kunna avvärja de värsta skadorna klimatförändringarna för med sig.  Därför fokuserar BlackRock på att hjälpa investerare att förbereda sina investeringsportföljer för en värld där utsläppsmålet är nått, bland annat genom att tillhandahålla tydlig, transparent och mätbar data samt att integrera hållbarhet i investeringar och hur vi förvaltar tillgångar.

Är du intresserad av att investera i BlackRocks fonder? Du hittar ett urval av dessa här och resterande fonder i Fondbutiken.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID