Villkor & Policy

Här hittar du avtal och villkor som gäller för SAVRs spartjänst och konton.

SAVR

Användarvillkor hämta
Information om hantering av personuppgifter hämta
Riktlinjer för bästa orderutförande hämta
Sammanfattning av riktlinjer för bästa orderutförande hämta
Godkända investeringstillgångar hämta
Prislista hämta
Information om hantering av intressekonflikter hämta
Allmänna bestämmelser för depå hämta
Villkor för handel med finansiella instrument hämta
Förhandsinformation om ISK hämta
Allmänna villkor för ISK hämta
Klagomål hämta

Futur

Förköpsinformation tjänstepension depå via extern försäkringsförmedlare (TJP) hämta
Allmänna försäkringsvillkor hämta
Faktablad individuell tjänstepension depåförsäkring (TJP) hämta
Produktvillkor individuell tjänstepension depåförsäkring (TJP) hämta

Tjänstepension

 • Tillstånd

  SAVR AB, org. nr 559084-1093, har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva direkt försäkringsdistribution avseende livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, giftermålsförsäkring, födelseförsäkring och försäkring anknuten till värdepappersfonder enligt 2 kap. 2 § 1 st. 2 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.

  SAVR tillhandahåller inte rådgivning om de produkter som SAVR distribuerar.

  Anställd som direkt deltar i distributionen av försäkringar för företagets räkning är Joakim Heidergren (Head of Pension & Insurance).

  SAVR:s funktion i distributionsledet är försäkringsförmedlare.

  SAVR förmedlar försäkringar för följande försäkringsföretags räkning.

  Futur Pension Försäkringsaktiebolag

  Linnégatan 18
  114 47 Stockholm

  Org. nr:

  516401-6643

  Telefon:

  08-504 225 00

  E-post:

  kundservice@futurpension.se

  Hemsida:

  futurpension.se

  SAVR är inte förpliktad att distribuera försäkringar utestlutande för ett försäkringsföretags räkning.

 • Kontaktinformation
  SAVR

  Lästmakargatan 20
  111 44 Stockholm

  Telefon:

  08-38 52 00

  E-post:

  hello@savr.com

 • Registrering

  SAVR är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket för försäkringsklasserna livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, giftermålsförsäkring, födelseförsäkring och försäkring anknuten till värdepappersfonder.

  SAVR:s registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

  Bolagsverket

  851 81 Sundsvall

  Telefon:

  0771-670 670

  E-post:

  bolagsverket@bolagsverket.se

  Hemsida:

  bolagsverket.se

 • Tillsyn

  SAVR står under tillsyn av Finansinspektionen.

  Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

  Finansinspektionen

  Box 7821
  103 97 Stockholm

  Telefon:

  08-408 980 00

  E-post:

  finansinspektionen@fi.se

  Hemsida:

  www.fi.se

 • Ersättning för försäkringsförmedlingen

  SAVR förmedlar försäkringar för försäkringsföretaget Futur Pension Försäkringsaktiebolags räkning (“Futur”).

  För förmedling av tjänstepension mottar SAVR inte någon ersättning.

 • Ansvarsförsäkring

  För att få tillstånd att verka som försäkringsförmedlare krävs att den som söker tillstånd omfattas av en försäkring för den skadeståndsskyldighet som kan läggas på förmedlaren vid åsidosättande av sina skyldigheter (ansvarsförsäkring).

  SAVR har en ansvarsförsäkring hos följande försäkringsgivare.

  W. R. Berkley Insurance AG

  Birger Jarlsgatan 22
  114 34 Stockholm

  Telefon:

  +46 8 410 337 00

  E-post:

  sverige@wrberkley.com

  Du som kund får rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån du inte fått ersättning av SAVR och inom den tid inom vilken ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren. Den högsta ersättning som kan betalas ut för varje skada och för alla skador under ett år uppgår till SEK 10,000,000.

 • Klagomål

  Vi vill veta vad du tycker. Dina åsikter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete – de ger oss möjlighet att förbättra våra produkter och vår service. Om du har synpunkter eller klagomål på vår hantering av ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

  Reklamera först

  Om du är missnöjd med våra tjänster eller vår hantering av ditt ärende ber vi dig att i första hand kontakta vår kundservice via chattfunktionen i inloggat läge på vår plattform. Det är viktigt att du kontaktar oss med din reklamation så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig snabbt och på bästa möjliga sätt.

  Om du fortfarande inte är nöjd

  Har du reklamerat hos vår kundservice men är fortfarande missnöjd? Då har du möjlighet att föra ärendet vidare till Klagomålsansvarig hos SAVR (se kontaktuppgifter nedan).

  För att vi på bästa sätt ska kunna handlägga ditt klagomål ber vi dig att så tydligt som möjligt redogöra för omständigheterna kring ditt ärende, exempelvis genom att ange:

  • Vad du är missnöjd med och vad som har hänt
  • Vilket konto som berörs
  • Eventuellt krav på rättelse eller kompensation
  • Bifoga eventuella underlag (t.ex. avräkningsnotor, kontoutdrag och tidigare korrespondens med kundservice)
  SAVR:s klagomålsansvarig

  Att skicka in klagomål och få det prövat av SAVR är alltid kostnadsfritt. SAVR behandlar inkomna klagomål snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Vi besvarar klagomål så snart som möjligt och inom 14 dagar från att klagomålet har kommit in till oss. Om vi inte kan besvara ditt klagomål inom 14 dagar kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta, samt informera om när ett svar kan förväntas. SAVR registrerar alla klagomål för att kunna följa upp och analysera hur verksamheten kan förbättras.

  Adress:

  SAVR AB
  Att: Klagomålsansvarig
  Lästmakargatan 20
  111 44 Stockholm

  Oberoende hjälp och vägledning utanför SAVR

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör banker, fondbolag eller andra finansiella institut, men prövar inte tvister.

  Adress:

  Box 24215
  104 51 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 200-22 58 00

  E-post:

  Fyll i webbformulär på www.konsumenternas.se

  Konsumentvägledning

  Du som är konsument kan även få råd och hjälp vid köp av finansiella tjänster av konsumentvägledare i din kommun samt genom Konsumentverket på www.hallakonsument.se.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och allmän domstol

  Om SAVRs klagomålsansvarig helt eller delvis har avslagit ett krav som du har framställt, eller inte svarat alls, kan du ta ärendet vidare till allmän domstol eller kontakta ARN.

  ARN lämnar kostnadsfria rekommendationer om hur tvister kan avgöras. På ARN:s hemsida kan du läsa om vilka tvister de prövar och inom vilken tid du måste kontakta dem.

  Adress:

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 8 508 860 00

  E-post:

  arn@arn.se

 • Tvist

  Om SAVR:s klagomålsansvarige har avslagit ett krav du har framställt helt eller delvis, eller inte svarat alls, kan du ta ärendet vidare till allmän domstol eller kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

  ARN lämnar kostnadsfria rekommendationer om hur tvister kan avgöras. Du kan läsa på ARN:s hemsida om vilka tvister de prövar och inom vilken tid du måste kontakta ARN.

  Adress:

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Telefon:

  +46 (0) 8 508 860 00

  E-post:

  arn@arn.se

Cookiepolicy

SAVR använder, som många andra webbtjänster, så kallade cookies. Dessa behövs för att ge användarna en bättre upplevelse. Vissa cookies placeras ut av oss och vissa av tredjepartstjänster som sociala medier och tjänster för trafikanalys.