Fondspara hållbart

Fondspara hållbart

Fondspara hållbart

Allt fler inser vikten av att spara miljövänligt och i hållbara fonder. För den oinvigde kan bara orden verka krångliga, men det behöver inte vara så svårt att komma igång med ett hållbart sparande.

Något som förenklar för dig som vill spara hållbart är att fonderna och alternativen för hållbart sparande är märkta. På så sätt har du möjlighet att på ett enkelt sätt hitta det sparalternativ som du är intresserad av.

Kom igång med hållbart sparande i etiska fonder

Hållbara och etiska fonder går internationellt under namnet SRI-fonder, Sustainable and Responsible Investments. Det handlar alltså om att göra hållbara, men också ansvarsfulla, val för miljöns och klimatets skull. De etiska fonderna ska ta särskild hänsyn till hur företagen vars aktier finns med i fonden agerar i olika frågor. Det kan röra sig om hur en vara produceras ur både ett humant och miljömässigt perspektiv.

Att exempelvis spara hos oss på SAVR är hållbart ur flera synvinklar. Vi strävar efter att välja fondpartners som följer riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och har ett miljötänk när de placerar fondens pengar. Vi ser också gärna att fonderna vi samarbetar med är medlemmar i Sveriges forum för hållbara investeringar, SWESIF. Vi strävar också efter att själva ha ett så litet avtryck på miljön som möjligt, i jämförelse med till exempel någon av storbankerna.

Hur urvalet av fonder går till

Att investera hållbart innebär en tanke på kommande generationer och att ta hänsyn till frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Dessa typer av fonder kallas ibland också för etikfonder och som förvaltare arbetar de efter vissa strategier. Man säger med andra ord nej till att exempelvis arbeta med eller investera i företag som sysslar med exempelvis vapen och tobak.

Som fondförvaltare kan de också placera utifrån positiva egenskaper eller värden, så som att investera i påverkansbara bolag. Då kan nämligen både investerare och ägare delta i exempelvis mässor och möta företagen. På så sätt kan fondinvesterarna skapa förståelse för affärsmodellen och påverka ett företag i en positiv riktning. När alla parter hjälps åt och bidrar med sin kunskap kan vi skapa en hållbar värld som vi med ett gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn.

Om etiska fonder handlar om att avstå investeringar i vapen-, tobaks- och alkoholföretag, så handlar ansvarsfulla placeringar om att avgöra hur ett företag agerar i frågan om miljö, klimat och mänskliga rättigheter.

Hur fondförvaltare kan arbeta hållbart

En förvaltare som strävar efter att förvalta sparares kapital hållbart måste göra ett urval av de bolag man placerar pengar i. Urvalet baseras i regel både på en finansiell analys och på en analys av hur bolagen agerar hållbart och ansvarsfullt efter risker, miljö, socialt ansvar och styrning. Ett exempel på en avgränsning i urvalet kan vara att inte investera i bolag där mer än fem procent är inriktat på produktion eller tillverkning av vapen, tobak, pornografi, spel eller alkohol. Man kan som förvaltare då också välja borta att placera pengar i bolag som gör reklam för dessa varor och branscher.

Mer ingående innebär en sådan normbaserad granskning att upptäcka om företag bryter mot internationella överenskommelser gällande exempelvis klimat och mänskliga rättigheter. Normerna som förvaltaren vill att företagen ska uppfylla kan till exempel finnas beskrivna i bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt konventioner gällande mänskliga rättigheter och gällande miljöfrågor. Vissa förvaltare samarbetar även med Oekom Research som tillhandahåller ett analysverktyg som möjliggör att kontrollera företagen utifrån kriterier om miljö och social hänsyn. Dessa två delar av granskningen kan då vägas samman innan en eventuell investering görs.

SAVR har valt att samarbeta med fondbolag som aktivt arbetar med och informerar om hållbarhetsfrågor för att du som kund ska kunna skapa dig en uppfattning om vad som är ett hållbart sparande och inte. Du ska på respektive fondbolags hemsida kunna få den information som du behöver om vad ett hållbart sparande innebär, samt hur bolagen tillämpar hållbarhetstänket i sina respektive verksamheter. Vi vill göra det enkelt för dig att komma igång med ditt sparande och vi vill att du ska kunna göra det med gott samvete samtidigt som dina pengar växer.

Viktiga punkter vid ett hållbart sparande

Ett hållbart sparande är alltså ett samlat begrepp för investeringar i bolag som tar hänsyn till dels etiska och dels till ansvarsfulla investeringar. Med etiska fonder menas ofta att mer än fem procent inte investeras i företag som sysslar med exempelvis vapen, tobak eller spel. Ett företag som satsar ansvarsfullt tar också hänsyn till frågor gällande miljö, klimat och mänskliga rättigheter. De fondförvaltare vi samarbetar med arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk