Nyemission: vad är det och hur fungerar det?

Nyemission: vad är det och hur fungerar det?

Nyemission: vad är det och hur fungerar det?

I finansvärlden är nyemissioner ett centralt begrepp och ett verktyg för börsnoterade företag att samla in kapital till verksamheten. Nyemissioner är inte enbart aktuella för de företag som söker finansiering för expansion eller innovation; orsaken kan också bero på att företaget befinner sig i en svår ekonomisk situation. Som aktieägare kan du påverkas av en nyemission genom ändringar i aktieinnehav och företagsvärde. 

I den här artikeln utforskar vi vad en nyemission innebär, de olika formerna av nyemissioner, hur de påverkar dig som investerar i aktier, och vad du bör tänka på. 

Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag skapar och säljer nya aktier för att få in kapital till verksamheten. Orsaken kan bero på att bolaget vill finansiera expansion, utveckla nya produkter, förvärva andra företag eller stärka företagets finansiella ställning. Nyemissioner kan vara öppna för allmänheten eller riktade specifikt till befintliga aktieägare.

Vad finns det för olika typer av nyemissioner? 

Det finns två huvudsakliga typer av nyemissioner: företrädesemissioner och riktade emissioner. Lär dig mer om de två typerna nedan.  

Företrädesemissioner: när befintliga aktieägare får förtur

I en företrädesemission har befintliga aktieägare förtur till de nyemitterade aktierna, ofta till ett pris lägre än marknadsvärdet. 

Riktade emissioner: riktade mot vissa intressenter

Riktade emissioner är inriktade mot specifika intressenter. Intressenter kan bestå av institutioner, stora privatinvesterare, eller anställda. Riktade emissioner är därmed inte alltid tillgängliga för alla aktieägare.

Hur påverkar en nyemission mig som aktieägare? 

En nyemission påverkar aktieägarna genom en så kallad utspädning. Eftersom nyemissioner ökar antalet aktier i ett bolag innebär det att varje befintlig aktie representerar en mindre del av företaget. Om en aktieägare inte deltar i nyemissionen och inte köper nya aktier, kommer dennes ägarandel relativt sett att minska. Det är detta fenomen som kallas för utspädning. 

Aktiekursen kan också komma att påverkas av en nyemission. Det är vanligt att aktiekursen påverkas negativt av nyemissioner, särskilt på kort sikt. Detta beror ofta på utspädningseffekten samt marknadens reaktion på varför nyemissionen genomförs. Om nyemissionen är ett tecken på att företaget är i ekonomiska svårigheter kan detta leda till en större kursnedgång. Omvända reaktioner kan dock ske om nyemissionen syftar till att finansiera en lovande expansion eller annan positiv utveckling för företaget. 

Hur deltar jag i en nyemission? 

Som befintlig aktieägare kan du få teckningsrätter som ger dig möjlighet att köpa nya aktier till ett förutbestämt pris. 

Bolag är skyldiga att informera sina aktieägare om viktiga beslut genom officiella kanaler som deras hemsida, årsredovisningar och pressmeddelanden. Information om en planerad nyemission är vanligtvis tydligt kommunicerad i dessa kanaler, samt på den plattform där du äger aktien.

Läs mer om teckningsrätter nedan. 

Hur fungerar teckningsrätter? 

När en nyemission annonseras kommer företaget att utfärda teckningsrätter till befintliga aktieägare. Dessa teckningsrätter kan användas för att köpa nya aktier, vanligtvis i proportion till ditt befintliga innehav. Teckningsrätter har ett konkret marknadsvärde och kan handlas under en begränsad tid. Detta kan ses som en möjlighet att upprätthålla din ägarandel och motverka utspädningseffekten. 

Om du väljer att inte använda dina teckningsrätter kan du sälja dem på öppna marknaden. Du säljer dem på börsen precis som du gör med vanliga aktier. Detta ger dig som aktieägare en chans att kompensera för den potentiella ekonomiska förlust som kan uppstå om teckningsrätterna inte utnyttjas och sedan förfaller värdelösa efter teckningsperiodens slut.

Hur du hanterar dessa rättigheter bör baseras på din investeringsstrategi och syn på bolagets framtidsutsikter​.

Hur deltar jag i en nyemission utan företrädesrätt?

Att delta i en nyemission utan företrädesrätt innebär att du som investerare inte har några teckningsrätter genom tidigare aktieägande. I detta fall är processen lite annorlunda. Detta kan vara bra att känna till: 

  • Anmäl intresse: Du måste aktivt anmäla ditt intresse för att teckna aktier i nyemissionen. Detta görs vanligtvis genom din bank eller investeringsplattform. 

  • Ingen garanterad tilldelning: När du deltar utan företrädesrätt finns det ingen garanti för att du faktiskt kommer att tilldelas de aktier du önskar teckna. I många fall, särskilt om emissionen är populär, kan aktierna bli övertecknade och tilldelningen kan då bli lottad bland de som anmält sitt intresse.

  • Betalning och tilldelning: Om du blir tilldelad aktier måste du betala teckningskursen för att de ska registreras på ditt konto. Efter betalning och när emissionen är slutförd, bokas aktierna in som betalda tecknade aktier (BTA) som sedan omvandlas till vanliga aktier efter en viss period.

Nyemissioner är en grundläggande del av ett företags finansiering och erbjuder både möjligheter och utmaningar för dig som investerare. Genom att ha en god förståelse för vad en nyemission innebär och hur du kan agera när en sådan möjlighet presenteras, kan du bättre positionera dig för att skydda och potentiellt öka värdet på din investering.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk