Substansvärde: Vad används det till och hur beräknas det?

Substansvärde: Vad används det till och hur beräknas det?

Substansvärde: Vad används det till och hur beräknas det?

Substansvärde är ett nyckeltal som anger värdet per aktie efter att ett företags skulder dragits av från dess tillgångar. Det ger en tydlig indikation på det faktiska värdet av ett bolags underliggande tillgångar, och är särskilt användbart när man vill utvärdera investmentbolag. Detta eftersom värdet på ett investmentbolag ofta bedöms baserat på tillgångarna det äger och inte enbart på dess inkomstströmmar.

Så beräknar du substansvärdet

För att kunna beräkna ett bolags substansvärde behöver du:

  1. Känna till dess tillgångar och skulder. Dessa hittar du i företagets balansräkning.

  2. Beräkna dess nettotillgångar. Detta gör du genom att dra av företagets totala skuld från dess totala tillgångar.

  3. Beräkna substansvärdet per aktie. Detta gör du genom att dela bolagets nettotillgångar med dess totala antal aktier.Substansvärdering som metod

Substansvärdering ger en bedömning av ett bolags verkliga ekonomiska värde och är en bra metod när man vill ha en direkt värdering av ett bolags ekonomiska hälsa vid en viss tidpunkt. Värt att veta är att detta inte bara är ett nyckeltal som är intressant för potentiella aktieköpare, utan att det också är en viktig del i stora företagsekonomiska beslut. Företagen själva kan använda det för att exempelvis bestämma hur många aktier som ska köpas tillbaka, eller hur bolagets vinstutdelning ska fördelas bland dess aktieägare.

När är substansvärdering en bra metod?

Substansvärdering handlar om att få inblick i hur ett bolag mår ekonomiskt här och nu, snarare än att försöka värdera dess framtida potential. Det är ett bra nyckeltal om man vill förstå ett bolag med omfattande finansiella portföljer, exempelvis investmentbolag, eller bolag med stora tillgångar som fastigheter eller maskiner. Det kan också vara ett nyttigt nyckeltal att se över i perioder där ett bolags framtida inkomstprognoser är osäkra, exempelvis i tider av ekonomisk nedgång.

Substansrabatt: potentiell möjlighet för investerarna

Substansrabatt är när priset för en aktie i ett företag är lägre än substansvärdet per aktie, och är något som värdeinvesterare gärna tittar på. Detta eftersom substansrabatt kan vara ett sätt att hitta undervärderade aktier på. Om investeraren i fråga tror att marknaden kommer att värdera upp bolaget framåt, kan en aktie som handlas till en substansrabatt med andra ord vara ett potentiellt fynd.

Dock innebär substansrabatt inte per automatisk att en aktie är undervärderad och kommer att hämta upp sig. Det kan finnas andra orsaker, exempelvis problem inom företaget eller branschen, som ligger bakom. Exempel på sådana är illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som är svåra att sälja, eller regulatoriska frågor. Med andra ord är det som alltid viktigt att göra en ordentlig analys av företaget och marknaden innan man väljer att investera i det.

Substanspremie: tecken på marknadens förtroende

Substanspremie är motsatsen till substansrabatt – det vill säga att ett bolags substansvärde är lägre än dess aktiepris. För dig som köpare innebär det krasst att det skulle vara billigare för dig att handla investmentbolagets enskilda portföljinnehav separat jämfört med exponeringen du får när du handlar aktier i själva investmentbolaget.

Substanspremie kan alltså innebära att du betalar mer än du skulle behöva, men precis som för många andra nyckeltal är det dock inte självklart svart eller vitt. En substanspremie kan också vara ett resultat av att investmentbolaget har duktiga förvaltare som är bra på att förvalta kapital. Det kan med andra ord indikera att bolaget i fråga förväntas fortsätta skapa värde utöver dess nuvarande tillgångar. Substanspremie kan därför ibland ses hos vissa investmentbolag som har en stark historisk avkastning eller en ledning som marknaden har förtroende för. 

Analysera investmentbolag genom substansvärde

Investmentbolag kan vara svåra att värdera eftersom de ofta innehåller såväl noterade som onoterade tillgångar. Eftersom substansvärdet ger en tydlig bild av bolagets verkliga värde här och nu, blir det därför ett praktiskt verktyg.

När du har räknat ut bolagets substansvärde genom formeln ovan kan du jämföra värdet med aktiekursen. Då ser du om bolaget är under- eller övervärderat – det vill säga om det kan handlas till substansrabatt eller substanspremie.

Om bolaget kan handlas till substansrabatt är det viktigt att veta vad substansrabatten beror på. Är aktien ett fynd eller inte?

För att få mer insikt i detta kan du:

  • Granska bolagets portfölj. Hur är kvaliteten på innehaven? Är de diversifierade? Om företagen i portföljen är starka och välskötta så kan det tyda på att substansrabatten indikerar något positivt – det vill säga att investmentbolaget är undervärderat och kan ha möjlighet att värderas högre i framtiden.

  • Risker och förändringar på marknaden. Försök att bilda dig en uppfattning om det finns några externa faktorer eller risker som kan komma att påverka investmentbolagets tillgångar (och därmed substansvärde). Exempel på sådana faktorer kan vara ekonomiska cykler eller marknadsförändringar.

  • Historisk substansrabatt. Har företaget en historik av substansrabatter? Det kan i sådana fall indikera att det låga aktiepriset är där för att stanna.

Sammanfattning:

  • Substansvärde är ett nyckeltal som ger en indikation på ett företags ekonomiska hälsa vid en viss tidpunkt, och är särskilt användbart för att utvärdera investmentbolag.

  • Du beräknar substansvärdet genom att subtrahera företagets skulder från dess tillgångar, och dela resultatet med antal aktier.

  • Substansrabatt uppstår när aktiepriset är lägre än substansvärdet per aktie, och kan tyda på att aktien är undervärderad.

  • Substanspremie uppstår när aktiepriset är högre än substansvärdet per aktie, vilket indikerar att marknaden har förtroende för att bolaget kommer att skapa värde framåt.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk