Vad är ett P/E-tal?

Vad är ett P/E-tal?

Vad är ett P/E-tal?

P/E-talet är ett av de vanligaste nyckeltalen man kan använda sig av för att analysera en aktie. P/E står för price/earnings, där price är priset på aktien och earnings är företagets vinst.

Det ger med andra ord en bild av hur aktiekursen förhåller sig till bolagets vinst, vilket kan visa hur marknaden förväntar sig att företagets vinstutveckling kommer att se ut framöver.

Hur beräknar man P/E-talet?

P/E-talet räknas ut genom att du dividerar aktiens pris med bolagets vinst per aktie. För att räkna ut företagets vinst per aktie, tar du bolagets totala vinst delat med antalet aktier som finns i företaget. Formeln för P/E-talet ser ut som följande:

Exempel:
Om ett företags aktie kostar 100 kr och vinsten per aktie är 10 kr, är företagets P/E-tal = 10. Det vi får fram genom att räkna ut P/E-talet är hur marknaden värderar aktien samt tiden det tar för aktieinvesteraren att få tillbaka sin investering, under förutsättning att bolagets vinst är densamma under hela tidsperioden som du äger aktien.

I det här exemplet tar det 10 år för investeraren att få tillbaka sina satsade pengar med samma vinstnivå. Som vi tidigare varit inne på så handlar alltså P/E-talet i grunden om marknadens förväntningar på företaget.

Vad visar P/E-talet?

P/E-talet visar hur många årsvinster marknaden värderar ett bolag till, eller annorlunda uttryckt: hur lång tid det tar att få tillbaka sin investering (förutsatt att bolagets vinster är lika höga som när du köpte aktien). Enkelt sagt så försöker marknaden förutspå företagets framtida vinst (E), vilket återspeglas i aktiens pris (P) idag.

P/E-talet kan ge dig en förståelse kring huruvida en aktie är över- eller undervärderad, och kan därför vara ett användbart verktyg när du ska bestämma om du ska köpa en viss aktie eller inte. När du ska bestämma vilket bolag du vill köpa aktier i kan nyckeltalet vara till stor hjälp för att jämföra olika bolag i samma bransch och därmed begränsa antalet möjliga investeringsalternativ.

Det är dock viktigt att komma ihåg att inget enskilt finansiellt nyckeltal säger allt du behöver veta om en aktie. Innan du investerar kan det därför vara klokt att titta på flera olika nyckeltal för att avgöra om en aktie är rättvist värderad.

Vad betyder det om ett P/E-tal är högt eller lågt?

Ett P/E-tal anger hur många årsvinster marknaden är beredd att betala för ett bolags aktier. Ett företag med ett högt P/E-tal tyder generellt sett på att investerare förväntar sig en snabbare tillväxt med fortsatt stigande vinster i takt med att bolaget växer i framtiden. Mindre och snabbväxande bolag som marknaden värderar att växa snabbare än snittbolaget i dess bransch brukar ingå i detta segment – notera dock att ett högt P/E-tal även kan innebära att aktien är övervärderad.

Ett P/E-tal som är lågt visar istället tecken på att marknadens förväntningar på bolaget samt dess framtid är låga, det gäller oftast större och mognare bolag som inte längre växer så snabbt. Ett lågt P/E-tal kan även innebära att aktien är undervärderad.

Vad är ett bra P/E-tal?

Historiskt sett har det genomsnittliga P/E-talet för Stockholmsbörsen varit 14, men på senare år har det ökat och brukar nu ligga mellan 15-20.

Vad som är ett bra eller dåligt P/E-tal för ett enskilt företag beror i hög grad på vilken bransch det är verksamt i. Vissa branscher kommer generellt att ha ett högre genomsnittligt P/E-tal, medan andra kommer att ha ett lägre. Att jämföra ett bolags P/E-tal med dess konkurrenters tal kan vara ett bra sätt att förstå huruvida bolagets PE är högt eller lågt.

P/E-talet påverkas också av andra faktorer, såsom vad marknaden tror om bolagets framtida vinster. Både gällande hur dessa kan komma att utvecklas över tid men även hur pass stor osäkerheten för prognosen upplevs vara. Att göra en bedömning om vinster som ligger i framtiden kan vara svårt, då det finns många aspekter som är okända för dig som bedömare. Detta innebär i sin tur att det blir svårt att säga vad som är "rätt" P/E-värdering för ett bolag.

Är det bäst att investera i ett bolag med ett högt eller lågt P/E-tal?

Det finns en del investerare som skulle påstå att det är bättre att köpa aktier i bolag med lägre P/E eftersom det betyder att du betalar mindre för varje krona av intäkterna du får. De menar att ett lägre P/E är som en lägre prislapp, vilket gör det attraktivt för investerare som letar efter ett fynd. I praktiken är det dock viktigt att förstå orsakerna bakom ett företags P/E-tal, då ett lågt P/E-tal också skulle kunna bero på att bolaget är på tillbakagång.

Vad betyder det när ett P/E-tal är negativt?

Om ett bolag har ett negativt P/E-tal innebär det att bolaget inte går med vinst. I dessa fall går det inte att räkna ut P/E-talet eftersom det inte finns någon årsvinst att ställa i relation till priset.

Att ett bolag inte går med vinst behöver dock inte betyda att det är en dålig investering. Om företaget förväntas börja gå med vinst i framtiden kan det vara motiverat att köpa aktien.

Vilka begränsningar har P/E-talet?

Precis som andra nyckeltal kommer även P/E-talet med begränsningar. Det är viktigt att ta hänsyn till begränsningarna då investerare ofta kan frestas av tanken att det finns ett mått som ger en fullständig insikt i ett investeringsbeslut, vilket praktiskt taget aldrig är fallet.

En begränsning för P/E-tal är exempelvis när du vill jämföra bolag i olika branscher. Eftersom värderingar, tillväxttakt och tidslinjer skiljer sig åt, så blir P/E inte ett rättvist sätt att utvärdera bolagen på.

Ett specifikt företags P/E-tal är som sagt mycket mer betydelsefullt i ett sammanhang där det jämförs med P/E-tal för andra företag inom samma bransch. Ett energibolag kan till exempel ha ett högt P/E-tal, men det kan spegla en trend inom den branschen snarare än enbart det enskilda företaget.

P/E-talet har ytterligare en begränsning i att det inte alltid visar om företagets aktie är dyr eller billig i relation till hur snabbt bolagets vinst växer. För att ta sig runt den begränsningen kan du använda dig av ett annat nyckeltal som kallas PEG.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktien kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterad läsning:
Vad är ett P/S-tal?
Vad är en aktie?
Vad är en ETF?
Fonder eller aktier?
Bygg en utdelningsportfölj
Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk