Vad är en aktiefond?

Vad är en aktiefond?

Vad är en aktiefond?

En aktiefond placerar dina pengar i aktier, och fondens avkastning beror därmed på hur det går för aktierna som ingår i aktiefonden.

För att klassas som aktiefond krävs det att fonden investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier, och innehåller minst 16 aktier.

Aktiefonder kan investera i olika branscher och regioner, och därmed erbjuda en bred variation för dig som sparare.

När bör du spara i aktiefonder?

Då aktiefonder i regel innebär en högre risk än andra kategorier såsom räntefonder eller blandfonder, är de lämpligast för dig som har en lång sparhorisont, gärna på över fem år, och är villig att ta högre risk för möjlighet till högre avkastning.

Olika typer av aktiefonder

Det finns ett brett utbud av teman på aktiefonder att välja mellan. Här nedan följer några exempel på olika typer av inriktningar.

Geografispecifika fonder

Många fonder har en geografisk inriktning, vilket innebär att fonden fokuserar på bolag baserade i en viss marknad.

Sverigefonder
En Sverigefond investerar primärt i svenska aktier. Även om den svenska marknaden är liten ur ett globalt perspektiv har vi många exportföretag som därmed får viss exponering mot världsmarknaden. Svenska bolag har också historiskt sett haft god utveckling i jämförelse med globala aktier.

Globalfonder
En globalfond investerar brett över marknader och branscher från hela världen, vilket innebär att man får en stor riskspridning. Men även om innehaven är spridda över hela världen tenderar de flesta globalfonder att ha en övervikt mot amerikanska aktier, eftersom den amerikanska marknaden är störst i ett världsindex. Med andra ord – även om en globalfond i mångt och mycket innebär en stor riskspridning, bör en fondportfölj innehålla fler fonder än endast en globalfond för att verkligen sprida innehavet.

Tillväxtmarknadsfonder
En tillväxtmarknadsfond investerar i länder som utvecklas snabbt. Investeringar i sådana marknader innebär ofta hög risk, men också chans till hög avkastning. Några exempel på tillväxtmarknader är Brasilien, Indien och Kina.

Branschspecifika fonder

Det är också vanligt med aktiefonder som har en viss bransch eller bolagstyp som investeringskategori, till exempel:

Teknikfonder
Teknikfonder investerar i bolag vars produkter/tjänster har ett högt teknikinnehåll. Det kan till exempel röra sig om branscher så som IT, medicinteknik och miljöteknik.

Småbolagsfonder
Småbolagsfonder investerar i små- och medelstora bolag. Dessa kan ofta ha en hög tillväxtpotential, men är samtidigt också förenade med en hög risk.

Aktiefonders avgifter

Hur hög en aktiefonds avgift är beror på huruvida fonden är passivt eller aktivt förvaltad.

Passivt förvaltade aktiefonder

En passivt förvaltad aktiefond kallas för indexfond. Målet för en indexfond är att fondens avkastning ska följa avkastningen från ett specifikt index så nära som möjligt. Vilka aktier som ska inkluderas i fonden väljs därför ut baserat på vilka aktier som ingår i det specifika indexet. Det krävs med andra ord ingen aktiv förvaltning av fonden, vilket leder till lägre avgifter.

Aktivt förvaltade aktiefonder

Till skillnad från en passivt förvaltad fond där målet är att följa ett index, försöker förvaltarna i en aktivt förvaltad aktiefond istället att slå sitt jämförelseindex. Detta görs genom att förvaltarna aktivt väljer ut fondens innehav baserat på vilka bolag de tror kan generera god avkastning inom fondens inriktning.

Aktivt förvaltade aktiefonder har ofta en högre fondavgift än indexfonder, men ger i gengäld också chans till högre avkastning. Man bör dock komma ihåg att aktiva aktiefonders utveckling svänger mer än indexfonder, vilket också innebär att risken för större dippar är större hos aktiva aktiefonder än indexfonder.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterad läsning
Vad är en fond?
Skillnaden på aktivt och passivt förvaltade fonder
Vad är en indexfond?
Vad är en hedgefond?
Vad är ett P/E-tal?

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk